Xestión do ruído

Compártao :

Compartir

A Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído, pola que se traspón ao ordenamento xurídico a Directiva Europea 2002/49/CE sobre xestión do ruído ambiental, establece a obriga de elaborar e aprobar mapas de ruído correspondentes aos grandes eixos viarios (estradas ou treitos de estrada cun tráfico superior aos 3 millóns de vehículos anuais), e Plans de acción en materia de contaminación acústica correspondentes aos ámbitos territoriais dos devanditos mapas de ruído. Ademais, os devanditos mapas e plans deberán revisarse e, no seu caso, modificarse cada 5 anos a partir da súa data de aprobación.

En aplicación da devandita normativa, desde o ano 2007, a Xunta de Galicia está a realizar unha xestión do ruído xerado polas estradas da súa titularidade consistente na elaboración de mapas estratéxicos de ruído (MER) e dos plans de acción correspondentes.

Entre o ano 2007 e 2008 elaboráronse e aprobáronse os MER dos grandes eixos viarios autonómicos de máis de 6 millóns de circulacións anuais, redactándose a continuación o “Plan de acción contra o ruído 2008-2012” (1ª fase).

Entre o ano 2014 e 2015 elaboráronse e aprobáronse os MER do resto de grandes eixos viarios autonómicos e no ano 2018 aprobouse o “Plan de Acción contra a contaminación acústica xerada polas infraestruturas viarias de titularidade autonómica” (2ª fase).

Entre o ano 2019 e 2023 actualizáronse os MER (aprobados en setembro de 2021) e o plan de acción (aprobado en maio de 2023) e delimitáronse as Zonas de servidume acústica dos grandes eixos viarios autonómicos (aprobadas en maio de 2023), dándose por finalizada a 3ª fase.

Os documentos correspondentes á 1ª e 2ª fase poden consultarse e descargarse na páxina web do sistema de información sobre contaminación acústica do Centro de Estudos e Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), á cal se pode acceder a través da ligazón existente no apartado de Ligazóns relacionadas.

Os documentos correspondentes á 3ª fase poden descargarse no apartado de documentos relacionados.

Documentos relacionados