Normativa autonómica de estradas

Compártao :

Compartir

1. Normativa xeral de estradas

1.1 Lei de Estradas de Galicia

1.2. Regulamento Xeral de Estradas de Galicia (texto consolidado)

1.3. Catálogos de estradas

1.4 Transferencias de estradas

 2. Planificación

2.1. Informes sobre instrumentos de planificación urbanística

 3. Proxecto

3.1.Instrucións de redacción de proxectos 

3.2. Criterios de deseño

3.3. Orzamento

 4. Seguridade viaria

 5. Movemento de terras

 6. Firmes e pavimentos

 7. Equipamento vial

7.1 Sinalización vertical

7.2 Sinalización horizontal

7.3. Pasos de peóns

7.4. Balizamento

7.5. Sistemas de contención

 7.6.Redutores de velocidade

7.7.Redes de comunicacións

 8. Uso e defensa

8.1.Autorizacións de acceso

8.2. Autorizacións de estacións de servizo

8.3. Outras autorizacións

8.4. Transportes especiais

 9. Execución de obras