Transparencia e Goberno aberto

Nesta sección dáse cumprimento ás obrigas de publicidade activa que recolle a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que establece obrigas adicionais ás fixadas pola normativa básica estatal (Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno).

Compártao :

Compartir

A Axencia Galega de Infraestruturas, ao tratarse dun ente público instrumental dependente da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, debe cumprir coas súas obrigacións a través do seu portal.

Seguindo os principios recollidos na lexislación aplicable, a Axencia Galega de Infraestruturas pon a disposición dos cidadáns, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Participación

Relacións coa cidadanía

Transparencia institucional, organizativa e de planificación

Información de relevancia xurídica 

Información económica, orzamentaria e estatística

Información en materia de persoal

Canle de denuncias