Procedementos de información pública

Neste apartado dáse cumprimento á obriga prevista no artigo 7 e) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, que contempla a publicación dos documentos que, conforme á lexislación sectorial vixente, deban ser sometidos a un período de información pública durante a súa tramitación.

Compártao :

Compartir

Nas seguintes ligazóns pode consultar os expedientes de estradas e os relativos á mobilidade sometidos a información pública, así coma outros expedientes sometidos a información pública pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ou polas entidades adscritas a ela: