Orde do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, da Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pola que se aproban os pregos de condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies recollidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do dominio público

Compártao :

Compartir
Data de publicación oficial: 05 novembro 2021
Observacións:
Rango legal: Orde
Tipo de normativa: Normativa Técnica
Estado: Vixente
Orixe: Autonómica

Ligazóns relacionadas